ipatool-web

Truy cập bundleid.codevn.net để tìm BundleID của ứng dụng mà bạn đang cần tải vào Apple ID.
Chọn vùng tương ứng với Apple ID của bạn.
Nhập Apple ID của bạn.
Trường hợp Apple ID của bạn bật 2FA, sau khi bấm Xem appVerId sẽ có mã gửi về thiết bị, lúc này hãy nhập Mật khẩu và Mã xác minh liền nhau.
Ví dụ: mật khẩu của bạn là 123456 và mã xác minh là abcdfe thì bạn nhập 123456abcdfe