IPA Parser Online

IPA Parser Online là một công cụ giúp bạn xem thông tin của file IPA bao gồm:

- Bundle ID (Bundle định danh).

- Bundle Name (Tên ứng dụng).

- Version (Phiên bản).

- Minimum OS Version (Phiên bản OS tối thiểu).

*Lưu ý: dung lượng file iPA tối đa có thể upload là 2048M.

Tham gia nhóm telegram: https://t.me/+1qK9KUZlfGs3ZDg1

Upload file .ipa