Tiếng Việt Tiếnh Anh Tiếng Ả Rập

CodeVN Inject - Inject Dylib Online

CodeVN Inject - Inject Dylib Online (tiêm dylib trực tuyến) là một công cụ giúp bạn inject dylib/deb vào file iPA để cài đặt trên thiết bị chưa jailbreak (jailed).

Tính năng:

- Hỗ trợ nhập dylib hoặc deb.

- Hỗ trợ đổi icon ứng dụng.

- Hỗ trợ đổi Bundle ID.

- Hỗ trợ đổi tên ứng dụng.

- Hỗ trợ xóa thư mục Watch.

- Hỗ trợ bật Document Browser.

- Hỗ trợ xóa Extensions.

- Hỗ trợ xóa UISupportedDevices.

*Lưu ý:

- Chỉ hỗ trợ file iPA đã được decrypt (dung lượng tối đa 2048M).

- Công cụ chỉ hỗ trợ inject dylib/deb vào file iPA, không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ hoạt động sau khi inject.

- File iPA sau khi đã inject sẽ bị xóa sau 15 phút vì dung lượng của chúng tôi có giới hạn.

* Đọc bài giới thiệu chi tiết về Inject Dylib Online tại đây.